Home

Main Menu

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบแข่งขันฯ

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศสอบราคา

กิจการสภา

ประชุมสภาเทศบาล

สินค้า OTOP

ตัวนับจำนวน

_VISITORS: 152099

แจกเบี้ยยังชีพ
เขียนโดย Naritsara P.   
เทศบาลตำบลเถินบุรี แจกเบี้ยยังชีพผู้อายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

 

 
เก็บภาษี57
เขียนโดย Naritsara P.   

เทศบาลตำบลเถินบุรี ออกจัดเก็บภาษีท้องที่ และอื่นๆ ตามหมู่บ้าน